ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ÁSZF)

www.nepalitermekek.com

Hatályos: 2017-07-23-tól

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Az ÁSZF kibocsátója, a webáruház üzemeltetője:

Név: Burst Maria

Székhely és levelezési cím: 2143. Kistarcsa, Késmárki u.34

Adószám: 65205787-1-33

Képviselő: Burst Maria

Telefonszám: 0620-662-9148

Webshop neve / Honlap: www.nepalitermekek.com

NAIH-129832

E-mail: info@nepalitermekek.com

Cégnév: Burst Maria e.v.

Bankszámlaszám: K&H , HU 24 10402283-50526867-77491001

1. Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

§ 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

§ 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

§ 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

§ 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

§ 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

§ 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

2.            Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A vásárló tudomásul veszi, hogy csak mint magánszemély vásárolhat, adószám nélkül!

A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

3. Árak

Az árak forintban értendők. Az áruházban megjelenített bruttó árak 0 %-os ÁFA tartalommal rendelkeznek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyek bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk az új adatokról. Ezt követően még egyszer megerősíthető a megrendelés, vagy lehetőség nyílik arra, hogy elálljon a szerződéstől.

Amennyiben minden odafigyelésünk ellenére hibás ár került a webáruházba, különösképpen a nyilvánvalóan téves, pl. a termék általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg technikai hiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor nem vagyunk kötelezhetőek a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánljuk a helyes áron történő szállítást, vagy a megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

4. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefon: 0620-662-9148

E-mail: info@nepalitermekek.com, burstmary7@gmail.com

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi emailben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panaszt tehet a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságnál http://fogyasztovedelem.kormany.hu. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes nemzeti fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el.

Továbbá az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint, illetve választhat alternatív vitarendezést.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

1) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

2) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

3) ha a fogyasztó vitatja az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését kezdeményezheti,

4) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

5) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

6) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,

7) a testület döntésére irányuló indítványt,

8) a fogyasztó aláírását.

9) A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

A Békéltető Testületek elérhetőségei megtalálhatók a http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu weboldalon.

5. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A szerzői jogok tulajdonosa: Burst Maria

6. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a Polgári Törvénykönyv alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

7. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

8. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek. A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak. A képek szerzői jogvédelem alatt állnak.

9. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Továbbá felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

10. A honlap használata

10 .1. A termék kiválasztása

10 .2. A rendelés elküldése

10 .3. A rendelések feldolgozása

10 .4. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

10 .5. Visszaigazolás

10 .6. Fizetési feltételek

10 .7. Fizetési módok: GLS házhozszállítás estében banki átutalás a megrendeléskor vagy a csomag átvételekor készpénzes fizetés a futárnál.

11. Szállítás

Szállítási módok: Csomagjainkat a GLS futárszolgálat szállítja.

Kiszállítási idő:  2-3 munkanap

12. Szállítási díjak 20.000 Ft alatt 1190 Ft, 20.000 Ft felett ingyenes.

13. A termék visszaküldése

A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.

14. Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás

A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést nem iktatjuk, utólag nem lesz hozzáférhető.

15. Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia

A Megrendelő a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat, az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A vállalkozó köteles a kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül a vásárló által kívánt módon visszatéríteni. Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket a megrendelő viseli, ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az elállási jog a a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződése részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján jöhet létre.

Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten (távollevők között) megkötött szerződéstől Ön jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszalép és a termék visszaküldése esetén követeli tőlünk az Ön által kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetősége a termék megvizsgálására, kipróbálására, illetve üzembe helyezésére. Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállnia a szerződéstől. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

16. Mikor nem gyakorolhatjuk az elállási jogot a termék átvétele után?

Ezeket az eseteket szintén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet sorolja fel. Ezek közül külön is kiemeli a Vállalkozás, hogy nem illeti meg az ilyen elállási jog a Fogyasztót:

§ Olyan termék tekintetében, amelynek ára a vállalkozás által nem befolyásolható,

§ Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza,

§ Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

17. Elállási/felmondási szándék jelzése

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát (Ebből a célból felhasználhatja ezt a mintát is: Elállási nyilatkozat – interneten rendelt termék esetén) köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél – e-mail - útján) az alábbi címre: 2143. Kistarcsa, Késmárki utca 34., Burst Mária

18. Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Burst Mária

(cím: 2143. Kistarcsa, Késmárki utca.34, e-mail: info@nepalitermekek.com)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha a vételárat banki átutalással igényli vissza): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

19. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint

Ön a „Megrendelés”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

20. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Önt az ajánlata 2 munkanap időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 2 munkanapon belül belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre.

21. Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

22. Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 5 munkanapon belül.

23. Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a 2013. évi V. törvény, azaz a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

 

Egyéb rendelkezések

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

Az Üzemeltető nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Az Üzemeltető bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A webáruház nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll. A webáruház szabadon pert indíthat bármely személy ellen, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a nepalitermekek.com webáruház nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.

Figyelmeztetés

A webáruházban forgalmazott termékek az arra érzékenyek számára allergiás reakciókat válthatnak ki. A termékeink emberi, illetve állati fogyasztásra alkalmatlanok!

Tilos a termékeket gyermekeknek adni!

Tilos  a hangtálakat az emberek illetve állatok  fejére húzni!

Tilos a termékeket mikroba helyezni!

ÁSZF folytatás: az adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi tájékoztató

Iratkozzon fel hírlevelünkre!